Hexapoden mit Piezomotor

Kompakte Mikrorobotik-Systeme